Činnosť a úlohy Slovenskej stavebnej inšpekcie

Ochrana životného prostredia, života, zdravia a majetku sú významným verejným záujmom. Aby bolo riziko ich poškodenia nesprávnou stavebnou činnosťou minimálne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov veľmi podrobne upravuje povinnosti a práva všetkých účastníkov výstavby a upravuje aj základné pôsobnosti orgánov štátnej stavebnej správy, ktorým je zverený aj dohľad nad dodržiavaním stavebného zákona.


Slovenská stavebná inšpekcia (SSI)

je osobitným orgánom štátnej stavebnej správy, prostredníctvom ktorého vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby SR ( ďalej MDV SR)  hlavný štátny stavebný dohľad. SSI bola zriadená k 1.11.2003 novelou stavebného zákona č. 417/2003 Z.z. ako nástupnícka organizácia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (útvaru stavebnej inšpekcie), ktorá bola zriadená zákonom č. 237/2000 Z. z. Podrobnosti o organizácii a kompetenciách inšpekcie upravuje § 123a stavebného zákona, ďalšie podrobnosti vyplývajú zo zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zo Štatútu SSI, ktorý schvaľuje minister.

SSI je oprávnená v rámci výkonu hlavného štátneho stavebného dohľadu:

  • vykonávať štátny stavebný dohľad (podľa § 98 až 102 stavebného zákona),
  • dohliadať na plnenie podmienok a opatrení uložených stavebnými úradmi, dodržiavanie povinností ustanovených stavebným zákonom účastníkmi výstavby,
  • nariaďovať odstraňovanie zistených nedostatkov (§ 123a ods. 4 stavebného zákona) okrem tých, ktorých nariadenie je vo výhradnej právomoci stavebných úradov,
  • ukladať pokuty podľa § 105 až § 107 stavebného zákona

Hlavným poslaním Slovenskej stavebnej inšpekcie, vyplývajúcim z kontextu stavebného zákona a súvisiacich predpisov nie je ukladanie pokút, ale vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním stavebného zákona s cieľom chrániť verejné aj súkromné záujmy všetkých účastníkov výstavby, najmä predchádzať škodám preventívnym a výchovným pôsobením, nariaďovaním nápravy zistených nedostatkov, ich postupovaním stavebným úradom na ďalšie konanie a pravidelným poskytovaním informácií a štatistických prehľadov Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Štátny stavebný dohľad vykonávajú poverení zamestnanci Slovenskej stavebnej inšpekcie – inšpektori ako orgány štátneho stavebného dohľadu. Inšpektori sú zaradení na jednotlivých inšpektorátoch, pričom miestna príslušnosť pre výkon štátneho stavebného dohľadu sa spravuje miestom, kde je stavba. Územná pôsobnosť inšpektorátov je ustanovená v prílohe k zákonu č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nasledovne.  


Inšpektorát Banská Bystrica (e-mail: ssi-bb@ssiri.sk)

Územná pôsobnosť v obvodoch okresov Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom.

Inšpektorát Bratislava (e-mail: ssi-ba@ssiri.sk)

Územná pôsobnosť v obvodoch okresov  Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Dunajská Streda, Malacky, Myjava, Pezinok, Senec, Senica, Skalica.

Inšpektorát Nitra (e-mail: ssi-nr@ssiri.sk)

Územná pôsobnosť v obvodoch okresov Bánovce nad Bebravou, Galanta, Hlohovec, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, Prievidza, Šaľa, Topoľčany, Trnava, Zlaté Moravce.

Inšpektorát Košice (e-mail: ssi-ke@ssiri.sk)

Územná pôsobnosť v obvodoch okresov Bardejov, Gelnica, Humenné, Kežmarok, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou, Michalovce.

Inšpektorát Žilina (e-mail: ssi-za@ssiri.sk)

Územná pôsobnosť v obvodoch okresov Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Ružomberok, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina.


Pri adresovaní podnetu na výkon štátneho stavebného dohľadu, s ohľadom na rýchlosť jeho vybavenia, je účelné správne určiť miestnu príslušnosť inšpektorátu a podnet priamo adresovať miestne príslušnému inšpektorátu.